TARIEVEN BEDRIJVEN

    Het tarief voor werken met een waarde tot 450 bedraagt
 
6,30 per maand.( 75,60 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van 450 tot 900 bedraagt
  8,40 per maand. ( 100,80 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van 900 tot 1500 bedraagt
  10,50 per maand. ( 126 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van  1500 tot 2300 bedraagt
   14,70 per maand ( 176,40 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde van  2300 tot 3200 bedraagt
   20,- per maand ( 240 per jaar)

    Het tarief voor kunstwerken met een waarde boven  3200 bedraagt
   26,- per maand ( 312 per jaar)

Zelf halen en brengen
U kunt als bedrijf ook zelf kunstwerken uitzoeken in de Kunstuitleen. U zorgt voor vervoer en plaatsing van de kunstwerken . Na een jaar dienen de kunstwerken weer gewisseld te worden. Het tarief voor deze manier van huren bedraagt hetzelfde als de particulieren tarieven
5,25 , 7,35, 9,45, 12,60 18,10 of 24,- per maand.

De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

N.B. De kosten van Kunstverhuur zijn voor bedrijven volledig aftrekbaar van de belasting!

Regelementen en voorwaarden van De KUNSTUITLEEN

1. De abonnee dient goed voor de werken te zorgen tijdens de huurperiode.
2. Indien het bedrijf de kunstwerken zelf uitzoekt en plaatst moet rekening gehouden worden met de locatie waar de kunstwerken geplaatst worden.
Ze mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden opgehangen c.q. geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.
3. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van de werken de Kunstuitleen hiervan direct op de hoogte te stellen.
4. Indien de abonnee nalatig blijft huurgelden te voldoen is de Kunstuitleen gerechtigd met inachtneming van ter zake geldende voorschriften, en onverminderd de verder aan ons toekomende rechten, boven de verschuldigde hoofdsom een vertragingsrente volgens de wettelijke bepalingen, vanaf 8 dagen na factuurdatum, in rekening te brengen.
5. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit het niet nakomen door de abonnee van enige verplichtingen, voor hem uit deze overeenkomst voorvloeiende, zijn geheel voor rekening van de abonnee.
De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom met een minimum van 40.
6. De abonnee dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de kunstwerken.

terug